Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Webwinkel
 


Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

           


Definities

de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter: gevestigd te Koewacht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 20165944 handelend onder de naam de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter.

Website: de website van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter, te raadplegen via aspergesenzo.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

           


Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter slechts bindend, indien en voor zover deze door de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

           


Artikel 2. Prijzen en informatie

2.1. Alle op de Website en in andere van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

2.4. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

           


Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter en het voldoen aan de daarbij door de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter gestelde voorwaarden.

3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3.4. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

                        


Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst

4.1. Zodra de bestelling door de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter is ontvangen, stuurt de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

4.2. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

4.3. De levertermijn bedraagt in beginsel Bezorging op dagen dat we op u route zitten.. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter.

4.4. Indien de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.5. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

4.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders

is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

4.7. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

           


Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

5.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

5.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 

als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 


5.4.  de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter draagt de kosten voor het retourneren, het retour sturen is voor Klant derhalve kosteloos. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

5.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen

5.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter, of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

 


Producten kunnen geretourneerd worden aan:

 


de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter

Langeweg 14

4576 RL, Koewacht

 


5.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant. Tenzij de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter aanbiedt het product zelf af te halen, mag de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter wachten met terugbetalen tot de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

5.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

5.10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 

Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
           


Artikel 6. Zakelijk retourrecht

6.1. Het vorige artikel inzake het herroepingsrecht is van overeenkomstige toepassing op zakelijke bestellingen, zij het dat:

 

Zakelijke Klant de Overeenkomst met de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter binnen 2 dagen na ontvangst van het product dient te ontbinden.
Zakelijke Klant na ontvangst van de gehele bestelling door de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter het volledige aankoopbedrag retour krijgt. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter en is voor Klant derhalve gratis.
Zakelijke Klant aan de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter een ongebruikt product in een ongeschonden verpakking retour dient te sturen. Als Zakelijke Klant zich hier niet aan houdt, is de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter gerechtigd een retour te weigeren of hier herstelkosten, dan wel schade voor in rekening te brengen.
reeds door Zakelijke Klant (vooruit) betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst en ontvangst van de retouren door de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter zullen worden terugbetaald.
           


Artikel 7. Betaling

7.1. Klant dient betalingen aan de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter is gewezen op de te late betaling en de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

           


Artikel 8. Garantie en conformiteit

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

8.2. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter daarvan in kennis te stellen.

8.4. Indien de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

           


Artikel 9. Garantie bij zakelijke aankopen

9.1. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

9.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 1 dagen na levering de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.

9.3. Indien de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

           


Artikel 10. Klachtenprocedure

10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter, dan kan hij bij de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

10.2. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter binnen 1  dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

           


Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

11.2. De totale aansprakelijkheid van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

11.3. Aansprakelijkheid van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter.

11.5. De aansprakelijkheid van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter in staat is adequaat te reageren.

11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter meldt.

11.7. In geval van overmacht is de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

           


Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

12.1. Zolang Zakelijke Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter.

           


Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

           


Artikel 14. Slotbepalingen

14.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter gevestigd is.

14.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

14.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

           


Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 


de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter

Langeweg 14

4576 RL, Koewacht

telefoon: 0114-630203 / 0114-322445

e-mail: info@aspergesenzo.nl

KvK-nummer: 20165944

btw-nummer: 151072437B01

Algemene voorwaarden Webwinkel
 


Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

           


Definities

de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter: gevestigd te Koewacht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 20165944 handelend onder de naam de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter.

Website: de website van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter, te raadplegen via aspergesenzo.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

           


Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter slechts bindend, indien en voor zover deze door de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

           


Artikel 2. Prijzen en informatie

2.1. Alle op de Website en in andere van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

2.4. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

           


Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter en het voldoen aan de daarbij door de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter gestelde voorwaarden.

3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3.4. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

                        


Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst

4.1. Zodra de bestelling door de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter is ontvangen, stuurt de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

4.2. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

4.3. De levertermijn bedraagt in beginsel Bezorging op dagen dat we op u route zitten.. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter.

4.4. Indien de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.5. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

4.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders

is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

4.7. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

           


Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

5.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

5.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 

als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 


5.4.  de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter draagt de kosten voor het retourneren, het retour sturen is voor Klant derhalve kosteloos. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

5.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen

5.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter, of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

 


Producten kunnen geretourneerd worden aan:

 


de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter

Langeweg 14

4576 RL, Koewacht

 


5.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant. Tenzij de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter aanbiedt het product zelf af te halen, mag de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter wachten met terugbetalen tot de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

5.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

5.10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 

Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
           


Artikel 6. Zakelijk retourrecht

6.1. Het vorige artikel inzake het herroepingsrecht is van overeenkomstige toepassing op zakelijke bestellingen, zij het dat:

 

Zakelijke Klant de Overeenkomst met de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter binnen 2 dagen na ontvangst van het product dient te ontbinden.
Zakelijke Klant na ontvangst van de gehele bestelling door de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter het volledige aankoopbedrag retour krijgt. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter en is voor Klant derhalve gratis.
Zakelijke Klant aan de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter een ongebruikt product in een ongeschonden verpakking retour dient te sturen. Als Zakelijke Klant zich hier niet aan houdt, is de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter gerechtigd een retour te weigeren of hier herstelkosten, dan wel schade voor in rekening te brengen.
reeds door Zakelijke Klant (vooruit) betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst en ontvangst van de retouren door de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter zullen worden terugbetaald.
           


Artikel 7. Betaling

7.1. Klant dient betalingen aan de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter is gewezen op de te late betaling en de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

           


Artikel 8. Garantie en conformiteit

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

8.2. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter daarvan in kennis te stellen.

8.4. Indien de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

           


Artikel 9. Garantie bij zakelijke aankopen

9.1. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

9.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 1 dagen na levering de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.

9.3. Indien de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

           


Artikel 10. Klachtenprocedure

10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter, dan kan hij bij de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

10.2. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter binnen 1  dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

           


Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

11.2. De totale aansprakelijkheid van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

11.3. Aansprakelijkheid van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter.

11.5. De aansprakelijkheid van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter in staat is adequaat te reageren.

11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter meldt.

11.7. In geval van overmacht is de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

           


Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

12.1. Zolang Zakelijke Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter.

           


Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1. de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

           


Artikel 14. Slotbepalingen

14.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter gevestigd is.

14.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

14.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

           


Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 


de Letter Asperges & Zo / Tom de Letter

Langeweg 14

4576 RL, Koewacht

telefoon: 0114-630203 / 0114-322445

e-mail: info@aspergesenzo.nl

KvK-nummer: 20165944

btw-nummer: 151072437B01